مدیریت بازرگانی
 
دانشگاه پیام نور واحد بندر عباس

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳ خرداد۱۳۸۸ توسط مدیریت : سعید دانشور

ردیف

         نام درس

 

دریافت سوال

1

زبان تخصصی 2

 

1dh.pdf

2

حسابداری صنعتی 2

 

1eh.pdf

3

مبانی مدیریت سازمان – صول مدیریت

 

1fh.pdf

4

پژوهش عملیاتی 2

 

1hh.pdf

5

توسعه اقتصادی و برنامه

 

1jh.pdf

6

پول و ارز و بانک داری

 

1lh.pdf

7

حسابداری پیشرفته 1

 

1mh.pdf

8

مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی

 

1nh.pdf

9

حسابداری و حسابرسی دولتی

 

1ph.pdf

10

اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد 1

 

1qh.pdf

11

مدیریت تولید

 

1rh.pdf

12

مبانی و کاربرد کامپیوتر

 

1sh.pdf

13

مدیریت تولید

 

1vh.pdf

14

حسابداری و حسابرسی دولتی

 

1xh.pdf

15

ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن

 

1yh.pdf

16

روش تحقیق و ماخذ شناسی

 

2ah.pdf

17

حسابرسی 2

 

2bh.pdf

18

مالیه عمومی

 

2ch.pdf

19

اصول حسابداری 2

 

2dh.pdf

20

اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد 2

 

2eh.pdf

21

حسابداری میانه 1

 

2fh.pdf

22

آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

2gh.pdf

23

اصول حسابداری 1

 

2h.pdf

24

حسابرسی 2

 

2hh.pdf

25

حسابداری صنعتی 3

 

2ih.pdf

26

حسابداری و حسابرسی دولتی

 

2kh.pdf

27

مبانی روش تحقیق

 

2mh.pdf

28

پول و ارز و بانکداری

 

2nh.pdf

29

حسابداری صنعتی

 

2ph.pdf

30

حسابداری پیشرفته 2

 

2qh.pdf

31

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

2rh.pdf

32

مدیریت مالی 1

 

2uh.pdf

33

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی

 

2wh.pdf

34

ریاضیات و کاربرد ان- ریاضیات پایه و مقدمات آمار

 

2xh.pdf

35

اصول حسابداری 2

 

2yh.pdf

36

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

 

2zh.pdf

37

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها

 

3ah.pdf

38

زبان تخصصی 2

 

3bh.pdf

39

اصول حسابداری 3

 

3dh.pdf

40

مبانی کامپیوتر و کاربرد ان

 

3eh.pdf

41

ریاضیات و کاربرد آن – ریاضیات پایه مقدمات آمار 2

 

3fh.pdf

42

مبانی و کاربرد کامپیوتر

 

3hh.pdf

43

مبانی جامعه شناسی –مفاهیم اساسی 1

 

3jh.pdf

44

صنعتی 3

 

3kh.pdf

45

پول و ارز و بانکداری

 

3lh.pdf

46

اصول حسابداری 1

 

3mh.pdf

47

حسابرسی 1

 

3nh.pdf

48

حسابرسی 2

 

3oh.pdf

49

اصول حسابداری 3

 

3ph.pdf

50

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی

 

3rh.pdf

51

اقتصاد خرد

 

3sh.pdf

52

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

3th.pdf

53

زبان تخصصی 2 حسابداری

 

3uh.pdf

54

اقتصاد کلان 1

 

3vh.pdf

55

حسابداری صنعتی 1

 

3xh.pdf

56

اصول حسابداری 2

 

3yh.pdf

57

ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن

 

3zh.pdf

58

روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی

 

4bh.pdf

59

حسابداری میانه 2

 

4ch.pdf

60

حسابداری پیشرفته 2

 

4eh.pdf

61

حسابداری میانه 1

 

4fh.pdf

62

مدیریت مالی 2

 

4h.pdf

63

تحقیق در عملیات 2

 

4hh.pdf

64

آمار و احتمالات

 

4nh.pdf

65

مدیریت مالی1

 

4qh.pdf

66

مبانی سازمان و مدیریت

 

4sh.pdf

67

صنعتی 2

 

4vh.pdf

68

حسابداری و حسابرسی دولتی

 

4xh.pdf

69

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

 

4yh.pdf

70

روش و تحقیق و ماخذ شناسی

 

5ah.pdf

71

اصول حسابداری 3

 

5bh.pdf

72

اصول حسابداری 1

 

5ch.pdf

73

تحقیق در عملیات 1 –پژوهش عملیاتی

 

5fh.pdf

74

مدیریت رفتار سازمانی

 

5gh.pdf

75

مباحث جاری در حسابداری

 

5h.pdf

76

اقتصاد کلان اصول علم اقتصاد 2

 

6h.pdf

77

مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت

 

7h.pdf

78

مدیریت سازمانی –رفتار سازمانی

 

8h.pdf

79

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

9h.pdf

80

مالیه و خط مشی مالی دولتها

 

10h.pdf

81

میانه 2

 

13h.pdf

82

مبانی و کاربرد کامپیوتر کامپیوتر و برنامه نویسی

 

14h.pdf

83

تحقیق در عملیات 2 پژوهش عملیاتی 2

 

20h.pdf

84

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه و مقدمات آمار

 

24h.pdf

85

مدیریت مالی 1

 

25h.pdf

86

حسابداری مالیاتی

 

26h.pdf

87

مدیریت مالی 2

 

27h.pdf

88

صنعتی 3

 

28h.pdf

89

حسابداری مالیاتی

 

30h.pdf

90

مبانی روش تحقیق

 

31h.pdf

91

اصول علم اقتصاد 2

 

33h.pdf

92

اصول علم اقتصاد 1

 

37h.pdf

93

پژوهش عملیاتی 1

 

39h.pdf

94

مدیریت مالی 2

 

40h.pdf

95

حقوق بازرگانی

 

41h.pdf

96

زبان تخصصی اقتصاد مدیریت و حسابداری

 

43h.pdf

97

مدیریت تولید

 

44h.pdf

98

روانشناسی عمومی

 

46h.pdf

99

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

 

49h.pdf

100

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی –مبانی تنظیم بودجه

 

50h.pdf

101

مباحث جاری حسابداری

 

51h.pdf

102

حسابداری پیشرفته 1

 

52h.pdf

103

حسابداری پیشرفته 1

 

53h.pdf

104

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه  و مقدمات آمار

 

54h.pdf

105

مدیریت مالی 1

 

55h.pdf

106

مالیه عمومی و خط مشی دولتها

 

56h.pdf

107

حسابداری میانه 1

 

57h.pdf

108

مدیریت تولید

 

58h.pdf

109

حسابرسی 1

 

59h.pdf

110

اقتصاد خرد

 

ah.pdf

111

حسابرسی 2

 

bh.pdf

112

مدیریت مالی 1

 

ch.pdf

113

روش نحقیق در مدیریت روش تحقیق و ماخذ شناسی

 

dh.pdf

114

آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

fh.pdf

115

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

 

gh.pdf

116

پول و ارز و بانکداری

 

hh.pdf

117

پول و ارز و بانکداری

 

jh.pdf

118

تحقیق در عملیات 1  پژوهش عملیاتی 1

 

kh.pdf

119

حسابداری صنعتی 1

 

lh.pdf

120

مباحث جاری در حسابداری

 

mh.pdf

121

زبان تخصصی 1 حسابداری

 

nh.pdf

122

روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی

 

oh.pdf

123

حقوق تجارت حقوق بازرگانی

 

ph.pdf

124

حسابداری صنعتی 2

 

rh.pdf

125

توسعه اقتصادی  وبرنامه ریزی

 

sh.pdf

126

زبان تخصصی 1

 

uh.pdf

127

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

 

vh.pdf

128

حسابرسی 1

 

wh.pdf

129

حسابداری پیشرفته 1

 

xh.pdf

130

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

 

yh.pdf

131

مدیریت تولید

 

zh.pdf

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک


تبادل لینک